Banki

Oprocentowanie produktów ekonomicznych proponowanych poprzez banki być może ciągłe bądź zmienne. Godzi się co więcej rozróżnić pojęcia: stopy nominalnej - zawartej w umowie między bankiem a konsumentem oraz będącej fundamentem przeprowadzania umowy, np. zaciągnięcia kredytu, ulokowania środków finansowych pod postacią depozytów, lokat itp.; jak ponadto realnej - a zatem stopy nominalnej pomniejszonej o wskaźnik inflacji. Zmiana stóp procentowych NBP nie przekłada się w tej samej chwili oraz mechanicznie na przekształcenie oprocentowania depozytów oraz kredytów w bankach komercyjnych.

Bank centralny regulując stopień zasadniczych wskaźników, modeluje krótkoterminowe stopy rynku międzybankowego, które pośrednio oddziałują na wysokość oprocentowania produktów majątkowych w bankach komercyjnych. Jest to specyficzna bariera, którą dla polityki stóp procentowych formują pośrednicy finansowi, czyli np. banki komercyjne. Nie znaczy to bynajmniej, iż bank centralny jest zupełnie pozbawiony wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych.

Oprocentowanie pożyczek kształtuje w głównej mierze rynek międzybankowy.Decyzje podejmowane poprzez Radę Polityki Pieniężnej w branży stóp procentowych oddziałują na rynek międzybankowy, gdzie banki wzajemnie pożyczają oraz lokują pieniądze. Mechanizm tego jest następujący. Jak teraz jest wiadome, istotnym rolą NBP jest utrzymanie stabilności cen (a więc wysokości inflacji). Cel tego rodzaju jest realizowany poprzez prowadzenie polityki stóp procentowych, wykorzystującej do tego celu tzw. operacje otwartego rynku.

Oprocentowanie

Kiedy rozchodzi się o sektor bankowy, mamy styczność z oficjalnymi stopami procentowymi instytucji banku centralnego (których analiza znajduje się w osobnym rozdziale) jak również stopami rynkowymi. Tym tytułem opisuje się oprocentowanie depozytów oraz kredytów rynku międzybankowego. Przy określaniu oprocentowania asortymentu kredytowych oraz depozytowych dla konsumentów, instytucje finansowe używają stopy podstawowej (zwanej również bazową), której wartość określa indywidualnie prawie każdy bank, zwykle w oparciu o stopy rynkowe.

Stopy procentowe

Zmiany stóp procentowych NBP odbierane są jako zapowiedź przyszłych trendów wpływających na odmianę klimatu gospodarczego, chociażby nie posiadają większego realnego wpływu na bieżące warunki gospodarowania. Bank komercyjny, kształtując własne stopy procentowe, powinien wziąć w rachubę wskaźniki rynkowe i zazwyczaj tak może dziać się, np. na oprocentowanie depozytów wpływa przede wszystkim rangę stopy lombardowej instytucji banku centralnego.

POŻYCZKI

Są to zwykle operacje pożyczkowe, zawierane poprzez NBP z bankami komercyjnymi. NBP pożycza zasoby finansowe bankom komercyjnym lub na odwrót - banki komercyjne pożyczają zasoby finansowe dla NBP. Stopień oprocentowania wymienionych operacji wyznacza najistotniejsza stopa procentowa NBP - referencyjna. Znaczącym narzędziem NBP w tej branży jest emisja i zbyt lub zakup siedmiodniowych bonów pieniężnych z daną rentownością (dochodowością), czyli oprocentowaniem. Ono zaś ma wpływ na rynek międzybankowy.

Oszczędności

O ile powiększają się oszczędności, umniejsza się konsumpcja, co z kolei sprawia zahamowanie wzrostu też spadek kosztów, nie dopuszczając tym rozwiązaniem do powiększania się inflacji. Co więcej, dla kredytobiorców wyższe stopy procentowe oznaczają zazwyczaj uzupełniające koszty. Jeśli z kolei stopy procentowe są obniżane, to dla posiadaczy wolnej mamony oznacza to zmniejszoną zachętę do oszczędzania, jednak dla kredytobiorców korzyści. Oprocentowanie pożyczek oraz depozytów międzybankowych ma zatem zasadniczy wpływ na to, jakie stawki procentowe zostaną zaoferowane klientom banków.